جزوه ها

جزوات مربوط به کلاس ها به زودی در این قسمت بارگزاری می گردد.

دوره های آموزشی
عنوان دوره: عكاسي و فيلم برداري در روابط عمومي

مدت دوره: 48 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,سايرثبت نام
عنوان دوره: ارزشيابي عملكرد كاركنان

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: امور رفاهي كاركنان(قوانين مقررات و دستور العمل ها)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,كارشناس,مدير پايه,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با نظام حقوق و دستمزد

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با نظام آموزش كاركنان دولت

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: برنامه ريزي اجراي آموزش ضمن خدمت كاركنان

مدت دوره: 20 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: بهداشت عمومي در محيط كار

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: كاربرد آمار در امور اداري

مدت دوره: 30 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: بودجه ريزي عملياتي

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: قانون ماليات هاي مستقيم

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: حسابداري پروژه

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: قانون ماليات بر ارزش افزوده

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: قوانين مالي شركت هاي دولتي

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: بيماري‌هاي نوپديد و راه‌هاي پيشگيري

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: ايمني و بهداشت محيط كار

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: خلاصه‌سازي مكاتبات و نوشته‌هاي اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: مديريت جلسات اداري

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: روش هاي اجرايي در ساماندهي امور اموال

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري / اختصاصي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: ايمني و بهداشت محيط كار- اسفراين

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير,مدير ارشدثبت نام
عنوان دوره: ايمني و بهداشت محيط كار-شیروان

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395

برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395 برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395 برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395

ثبت نام در سایت
تایید مشخصات فراگیر توسط دستگاه اجرایی
ثبت درخواست دوره
تایید درخواست توسط دستگاه اجرایی
شرکت در دوره آموزشی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت فناوران برتر ارم می باشد

کدملی
تلفن همراه
کد امنیتی